49(0)9383/950-0 info@moehringer.com

 Contact

Möhringer Werk Wiesentheid

Headquater:

Industriestraße 1
D-97353 Wiesentheid
Tel.: +49(0)9383/950-0
Fax: +49(0)9383/950-30
E-Mail: info@moehringer.com

Service- und Schulungszentrum:

Service- and Training Center:

Simon-Möhringer-Straße 4
D-97353 Wiesentheid-Feuerbach
Tel.: ++49(0)9325/940-0
Fax: ++49(0)9325/940-40

Further contact persons

Möhringer Hauptsitz

Industriestraße 1
D-97353 Wiesentheid
Tel.: +49(0)9383/950-0
Fax: +49(0)9383/950-30
E-Mail: info@moehringer.com

Service- und Schulungszentrum

Simon-Möhringer-Straße 4
D-97353 Wiesentheid-Feuerbach
Tel.: ++49(0)9325/940-0
Fax: ++49(0)9325/940-40